Pirmsskolas izglītības iestādes  „Saulespuķe” adrese un agrākā piederība

 Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saulespuķe”(turpmāk PII „Saulespuķe”) atrodas Īslīces SOS bērnu ciemata teritorijā, Imantās 1, Bērzkalnos, Īslīces pagastā, Bauskas novadā un no 1997.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 1.jūlijam darbojās kā SOS pirmsskolas izglītības iestāde (tautā pazīstams kā SOS Kinderdorf bērnudārzs).

PII „Saulespuķe” dibināšana

PII „Saulespuķe” dibināta 2011.gada 1.jūlijā  (Rundāles novada domes lēmums 2011.gada 24.februārī, protokola Nr.2.,2.punkts). Izglītības iestāžu  reģistrā Izglītības un zinātnes ministrijā pirmsskolas izglītības iestāde reģistrēta 2011.gada 6. jūlijā. Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība izdota 2011.gada 20.jūlijā, apliecības Nr.90009593090.

PII "Saulespuķe" īsteno sekojošas mācību programmas: 

     1. Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111.
     2. 6 licencētas speciālās pirmsskolas  izglītības programmas:

 • izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, kods 01015311;
 • izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem, kods 01015511;
 • izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611;
 • izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 01015811;
 • izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām, kods 01015411;
 • izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 01015911.

     3. Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem, kods 01015211.

Mūsu vērtības

 • vide tiek pielāgota bērna vajadzībām, nevis  bērns tiek pielāgots esošai videi;
 • apkārtējā vide ir labvēlīga visiem bērniem un pieaugušajiem;
 • bērna audzināšana un izglītošana notiek pēc individuāla plāna, pamatojoties uz bērna stiprajām pusēm;
 • visi bērni spēlējas, strādā un mācās kopā;
 • katram bērnam tiek sniegts atbalsts, lai pilnībā izmantotu konkrētā bērna potenciālu;
 • neatkarīgi no spējām, dzimuma, sociālās izcelsmes, rases vai ticības ikviens bērns tiek pieņemts un pozitīvi novērtēts;
 • grupu skolotājas, skolotāju palīdzes, citi speciālisti un darbinieki strādā komandā un ir teorētiski un praktiski sagatavoti darbam ar bērniem, kuriem ir īpašās vai speciālās vajadzības, komandas darbā iekļaujot arī bērna vecākus/aizbildņus;
 • komanda strādā radoši un aizvien meklē jaunus ceļus bērna attīstības veicināšanai.

Vide

 • strādājam pēc iekļaujošas izglītības nosacījumiem;
 • iekļaujam grupā jebkuras licencētās pirmsskolas izglītības programmas bērnus;
 • ar bērniem, kuriem ir smagāki funkcionālie traucējumi, strādājam pēc individuāli izveidotas  programmas, kopā ar atbalsta komandu un bērna vecākiem sastādot individuālo bērna attīstības plānu;
 • grupā tiek iekļauti 1-2 bērni ar smagiem funcionāliem traucējumiem, šiem bērniem ir nodrošināts asistenta pakalpojums.
 • iestādes speciālisti konsultē jebkura bērna vecākus par aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar bērna izglītības un attīstības procesu;
 • iestādes telpas tiek pielāgotas aktuālajām vajadzībām, un iekārtotas  tā, lai ikvienam bērnam būt iespēja  gan aktīvi darboties gan atpūsties. Īpaši tiek domāts kā pielāgot telpas un dienas ritmu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.