2. grupas “Zinīši” 2017. / 2018. mācību gada mērķi unuzdevumi

 

Mērķis:

Sniegt bērnam brīvu, radošu vidi, lai viņš ar savu zinātkāri izzinātu pasauli, veidotu savu personību.

Uzdevumi:

  1. Veidot grupā vidi, kura ir pielāgota katra bērna individuālajām vajadzībām, īpatnībām, spējām, veidot vidi, kura veicina bērna attīstību.
  2. Noteikt katram bērnam piemērotus un viņa spējām sasniedzamus mērķus un uzdevumus.
  3. Pilnveidot alternatīvo komunikācijas līdzekļu izmantošana saskarsmes veidošanas procesā (atgādnes, piktogrammas, vizuālie atbalsti).
  4. Veicināt sadarbību ar vecākiem, sniedzot viņiem informāciju, atbalstu, iepazīstinot ar pedagoģisko procesu bērnudārzā, iesaistot grupas aktivitātēs.
  5. Turpināt sadarbību ar iestādes speciālistiem, atbalsta komandu, kopīga mērķa izvirzīšanai un sasniegšanai.
  6. Sekmēt mācīšanās iemaņu veidošanos rotaļnodarbību procesā un individuālajās nodarbībās, veicinot uzmanības noturību, uztveri, kā arī spēju izprast un sekot līdz pedagoga instrukcijām.
  7. Attīstīt bērna sadarbības prasmes, sekmēt vēlmi pieņemt un saprast atšķirīgo, attīstīt bērnos toleranci un iecietību. .
  8. Piedalīties UNESCO projektos.