4. grupas „Ķipari” 2016./2017. mācību gada uzdevumi

1. Uzsākt kompetenču pieejā balstītu obligātās pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu atbilstoši bērna vecumposmam un individuālajām vajadzībām.

2. Attīstīt bērna sadarbības prasmes, pašregulācijas un konfliktu risināšanas spējas, un sekmēt vēlmi pieņemt un saprast atšķirīgo (dažādi vecuma posmi, fiziskās un uzvedības īpatnības).

3. Sekmēt mācīšanās iemaņu veidošanos rotaļnodarbību procesā un individuālajās nodarbībās, veicinot uzmanības noturību, uztveri, gribu, kā arī spēju izprast un sekot līdzi pedagoga instrukcijām.

4. Sekmēt radošās domāšanas attīstību, piedāvājot daudzveidīgus uzdevumus un materiālo bāzi.

5. Turpināt Wei Shiqing latviešu valodas prasmju veidošanu un iepazīstināšanu ar Latvijas kultūrvidi, sekmējot iekļaušanos sabiedrībā.

6. Veikt izglītojošo darbu ar vecākiem, pedagoģijas un audzināšanas jautājumos.

7. Veicināt ģimenes un grupas sadarbību, pozitīvu saskarsmi, uzticēšanos ikdienāinformējot vecākus par norisēm grupā, par speciālistu darbu PII.

8. Veidot profesionālu sadarbību ar atbalsta personālu un relaksācijas grupas pedagogiem veidojot individuālos plānus un realizējot speciālās izglītības programmas izpildi iestādē, nodrošinot pilnvērtīgu iekļaujoši pedagoģisko darbību individuālo plānu realizācijā.

9. Iesaistīties UNESCO asociēto skolu projektā visa mācību gada garumā.

 

"Ķiparu" grupas skolotājas

S. Demme, A . Čakša.