SPII ”Saulespuķe” 2017/2018. m.g. Rūķīšu” grupas  mērķis un uzdevumi.

Mērķis:

Tādas vides veicināšana izglītības iestādē, kurā tiek attīstīta bērnu spēja pozitīvi attiekties pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru.

Uzdevumi:

  1. Nodrošināt SPII programmas apguves iespēju katram bērna. Palīdzēt bērnam izvirzīt skaidrus un saprotamus mērķus visa mācību gada garumā.
  2. Turpināt attīstīt bērna valodu, strādājot ar katru bērnu individuāli un apakšgrupās, pielietojot dažādas pirkstiņspēles, skaitāmpantus un dzejoļus,
  3. Turpināt attīstīt taktīlās sajūtas, pirkstu un rokas spējas pareizi satvert un turēt priekšmetus, rakstāmpiederumus.
  4. Apmācību procesā pielietot pašu gatavotās atgādnes.
  5. Veidot labvēlīgu grupas vidi, ņemot vērā bērna vecumu, īpatnības, veselības spējas un vajadzības.
  6. Attīstīt katrā bērnā talantus, spējas, kompetences, ikdienā pievēršoties pētnieciskajām un praktiskajām jomām.
  7. Pilnveidot zināšanas par drošību apkārtējā vidē, grupā un mājās.
  8. Rosināt un motivēt bērnu piedalīties UNESCO asocieto skolu projektā.
  9. Veicināt vecāku, pedagogu un speciālistu sadarbību kopējā mērķa sasniegšanai.