“Taurenīšu” grupas 2016./2017. m.g. mērķis un uzdevumi

Mērķis:

Veidot bērnam saskarsmes izpratnes pamatiemaņas ikdienā. Veidot izpratni par sevi, apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm.

Uzdevumi:

1. Attīstīt individuālu pieeju katram bērnam. Darbs atbilstoši katra bērna spējām.
2. Attīstīt pašapkalpošanos un kultūrhigiēniskās iemaņas.
3. Iesaistīties UNESCO projektā visa mācību gada garumā.
4. Sekmēt darba prieku un radošo pašizpausmi, gūstot gandarījumu par savu veikumu.
5. Veicināt drošības sajūtas veidošanos, uzticēšanos.