Speciālais pedagogs

Gianeja Zaļkalne

 Profesionālā kvalifikācija un darbība: 

* Liepājas pedagoģiskā augstskola – iegūta pirmsskolas skolotāja kvalifikācija (1995.).

* Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība" – iegūta sociālā darbinieka ar specializāciju sociālais pedagogs kvalifikācija (1997.).

* Latvijas Universitāte – iegūts pedagoģijas maģistra grāds (1999.).

* Latvijas Universitāte un Internacionālās attīstības rehabilitācijas akadēmija (Minhene/Vācija) * Montesori pedagoga (Montesori medicīniskā pedagoģija) kvalifikācija (2011.).

* Liepājas Universitāte – sertifikāts, tiesības īstenot programmu Speciālā izglītība pirmsskolā (2011.).

* Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības centrs “Atbalsts” - profesionālās pilnveides izglītības programma “Lietišķā uzvedības analīze” (ABA – Applied behavior analysis) (2019.), kvalifikācija ABA terapeits.

* Latvijas Montesori Asociācijas biedrs, reģistrēta BACB (ABA - Lietišķās uzvedības analīzes starptautiskajā reģistrā).

Pamatojoties uz Rundāles nov. PII “Saulespuķe” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību, piešķirta 3.kvalitātes pakāpe pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā (2019.)

 

Speciālā pedagoga darba  pienākumos ietilpst:

  • Veikt bērnu attīstības diagnostiku, informēt par diagnostikas rezultātiem grupu pedagogus, iestādes speciālistus un vecākus, ja nepieciešams, ieteikt nepieciešamo speciālistu, mediķu konsultācijas, izmeklējumus.
  • Veikt bērnu agrīno attīstības novērtēšanu bērniem, kuri plāno sākt apmeklēt PII (veic testēšanu ar Minhenes FAD metodi un VB – MAPP programmu).
  • Individuālās nodarbības ar bērniem divas reizes nedēļā, īstenojot speciālās izglītības programmu atbilstoši katra izglītojamā attīstības līmenim, speciāli sagatavotā vidē ar bērnam atbilstošu didaktisko materiālu (izmantojot Montesori attīstošos metodiskos materiālus).
  • Sadarbība ar izglītojamā grupas pedagogiem, izglītības iestādes atbalsta komandas personālu, analizējot katra izglītojamā mācīšanās, psiholoģiskās un adaptācijas problēmas un noteikt izmantojamās mācību metodes to risināšanai.
  • Apkopot un nodot informāciju par izglītojamiem, kuri tiek pieteikti pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai un speciālistu apmeklējumiem.
  • Metodiskā materiāla, piktogrammu u.c. vizuālās komunikācijas līdzekļu gatavošana.
  • Profesionālā pilnveide, apmeklējot kursus un konferences.